โครงการปฏิบัติธรรมเสริมสร้างมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ วันที่ ๓๑ พ.ค.๒๕๖๑  
 

วัตถุประสงค์
๑เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างมีความเข้าใจในหลักการของการปฏิบัติธรรม คุณธรรม จริยธรรมนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน
๒.เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างฝึกจิตใจตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในหลักธรรมและนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้
๓.เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างรู้จักละวางความชั่ว ความทุจริต และรู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนน้อยของส่วนตนเพื่อประโยชน์รวมต่อการปฏิบัติงานในหน่วยงาน

เขียนโดย   คุณ อบต.ไกรกลาง

วันที่ 4 มิ.ย. 2561 เวลา 10.51 น. [ IP : 101.51.143.219 ]  
 

เยี่ยมไปเลยครับ

เขียนโดย   คุณ สมาชิก อบต.

วันที่ 4 มิ.ย. 2561 เวลา 11.30 น. [ IP : 101.51.143.219 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
      ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาติ๊กถูก ที่ช่องด้านบนค่ะ
 
 
 
 
  (1)