หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการ อบต.ไกรกลาง
นายอัมพร ฉันทรัตน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง
วิสัยทัศน์
'' พัฒนาคน
ส่งเสริมอาชีพ
สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ''
วัดศรีเมือง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลไกรกลาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไกรกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง
อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
Kraiklang Subdistrict
Administrative Organization
1
2
3
4
5

 
สายตรงนายก
089-563-8836
 
 
 
  ครั้งสมัยที่กรุงสุโขทัยเป็นราชธานีของประเทศไทย หากเดินทางมาจากกรุงสุโขทัยมาทิศตะวันออกของราชธานี จะพบหมู่บ้านซึ่งอยู่ไกลเมืองหลวงมากคือ บ้านกลาง บ้านใน และบ้านนอก ต่อมาชาวบ้าน ในสมัยนั้นเห็นว่าการเรียกชื่อหมู่บ้าน ไม่เหมาะสมเพราะใน 3 หมู่บ้านนี้จะมีบ้านในอยู่ระหว่างกลางกับบ้านนอก จึงให้เปลี่ยนชื่อหมู่บ้านกันใหม่ โดยให้เรียก บ้านในว่าบ้านกลางและเรียกบ้านกลางว่า บ้านใน ประกอบกับหมู่บ้านนี้มีต้นไม้ขนาดใหญ่ชาวบ้านเรียกต้นไม้ชนิดนี้ว่าต้นกร่าง เป็นพุ่มไม้แผ่กิ่งก้านออกเป็นทีให้ร่มรื่นเย็นสบายและมีอายุไม่ต่ำกว่าสองร้อยปีเศษ ซึ่งอยู่ริมถนนสายกงไกรลาศ – พรหมพิราม ตรงหน้าบ้าน นายสนั่น อ่ำยิ้ม ส่วนบ้านนอกให้เรียกอย่างเดิม ต่อมามีการจัดตั้งเป็นตำบล จึงเรียกกันว่าตำบลไกรกลาง ซึ่งมีที่มา จากการเปลี่ยนชื่อหมู่บ้านและต้นไม้ใหญ่อายุยืนยาวประจำหมู่บ้านนี่เอง
 
ตำบลไกรกลาง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย มีระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอกงไกรลาศ ประมาณ 4 กิโลเมตร ตำบลไกรกลาง มีเนื้อที่ประมาณ 30.19 ตารางกิโลเมตรหรือ ประมาณ 19,321 ไร่
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลวังวน อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลดงเดือย อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลไกรนอก ตำบลกกแรต อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลไกรใน ตำบลป่าแฝก อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย  
 
 
ลักษณะพื้นที่เป็นพื้นที่ราบ เหมาะแก่การทำ การเกษตรกรรมและมีคลองตามธรรมชาติ คือ คลองเหมืองช้าง คลองหนองเทโพธิ์ คลองวังทอง คลองเรียง คลองทราย ซึ่งรับน้ำ จากแม่น้ำยม นอกจากนั้นยังมีแหล่งน้ำที่สร้างขึ้นเอง เช่น สระเก็บน้ำ บ่อบาดาล ซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในการใช้น้ำ โดยเฉพาะน้ำทำการเกษตรในฤดูแล้ง สภาพดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วน ปนทราย
 
จำนวนประชากรทั้งหมด 3,877 คน แยกเป็น

ชาย 1,845 คน คิดเป็นร้อยละ 47.59

หญิง 2,032 คน คิดเป็นร้อยละ 52.41
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,343 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 128.42 คน/ตารางกิโลเมตร
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านใน 238 267 505 179  
2   บ้านกลาง 353 384 737 229
  3   บ้านดอนสัก 297 353 650 237  
4   บ้านแป้ง 378 400 778 290
  5   บ้านหนองอีม้อ 160 173 333 118  
6   บ้านป่าตาล 109 145 254 83
  7   บ้านหนองหลอด 165 162 327 110  
8   บ้านคลองวังทอง 145 148 293 97
    รวม 1,845 2,032 3,877 1,343
 
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม โดยทำนา เลี้ยงสัตว์ เป็นหลักและ ประกอบอาชีพรับจ้างหลัง ฤดูเก็บเกี่ยวเป็นอาชีพเสริม นอกจากนั้นยังมีการทำไร่นาสวนผสม บ้าง แต่มีจำนวนเพียงเล็กน้อย ปัจจุบันได้มีการรวมกลุ่มทาง เศรษฐกิจเพื่อให้มีอำนาจต่อรองในการประกอบอาชีพ