หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖ [ 12 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 43  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1 (1 ต.ค.63 - 31มี.ค.64) [ 9 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 88  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 (1 ต.ค.63-31 มี.ค.64) [ 3 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 94  
 
รายงานการพัฒนาทรัพยากรบุคลประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ [ 15 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 27  
 
การส่งเสริมการพัฒนาโดยการฝึกอบรมที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับตำแหน่งหรือมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ [ 15 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
แบบตรวจสอบแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง [ 15 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการภายในระดับกอง [ 15 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
ประกาศคณกรรมการพนักงานเทศบาล จ.สุโขทัย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๖๒ [ 15 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ [ 15 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 15 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
  (1)