หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

 
 
 
ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป้นพนักงานจ้าง  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

องค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลางจะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา โดยผู้มีความประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง ตั้งแต่วันที่    1 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ ๑๔ สิงหาคม 2562  ในวันและเวลาทำการ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.พร้อมหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร ดังนี้
        (1) รูปถ่ายหน้าตรง มาสวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๓ x ๔ ซม. (๑ นิ้ว) โดยถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร)  จำนวน  3  รูป
        (๒) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
        (๓)  สำเนาวุฒิการศึกษา   จำนวน 1 ฉบับ
        (๔)  สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ฉบับภาษาไทย  จำนวน ๑ ฉบับ
        (๕)  ใบรับรองแพทย์แสดงว่ามามีโรคที่ต้องห้ามตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลกำหนด ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันตรวจร่างกาย    จำนวน 1 ฉบับ
        (๖) สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
(๗) สำเนาหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.8 หรือ สด.43 เป็นต้น) หรือได้รับการยกเว้น จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
        
ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย
ยกเว้นใบรับรองแพทย์
          โดยสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร. 0-5565-5887 ต่อ 208

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 ก.ค. 2562 เวลา 11.30 น. โดย คุณ ไชโย อินเชื้อ

ผู้เข้าชม 75 ท่าน