หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการ อบต.ไกรกลาง
นางอสุนี ชามั่ง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง
วิสัยทัศน์
'' พัฒนาคน
ส่งเสริมอาชีพ
สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ''
วัดศรีเมือง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลไกรกลาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไกรกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง
อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
Kraiklang Subdistrict
Administrative Organization
1
2
3
4
5

 
สายตรงนายก
055-655-887
 

 
รายงานผลการฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2563 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ (อพ.สธ) หลักสูตรการบริหารและการจัดการงานที่ 1 งานที่ 2 และงานที่ 3 องค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง ได้อนุญาตให้ขาราชการในสังกัดเข้าร่วมการฝึกอบรม ได้แก่ นางสาวเสาวนีย์ อ่ำยิ้ม ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน นางยุพิน ทับจาก ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ซึ่งหลักสูตรฯ ดังกล่าวได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้สามารถนำเนื้อหาสาระที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 ม.ค. 2563 เวลา 14.45 น. โดย คุณ ไชโย อินเชื้อ

ผู้เข้าชม 113 ท่าน