หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการ อบต.ไกรกลาง
นายดอกรัก ส้มซ่า
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง
วิสัยทัศน์
'' พัฒนาคน
ส่งเสริมอาชีพ
สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ''
วัดศรีเมือง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลไกรกลาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไกรกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง
อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
Kraiklang Subdistrict
Administrative Organization
1
2
3
4
5

 
สายตรงนายก
084-594-4452
 

 
ประชาสัมพันธ์ช่องทางในการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง  
 

ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง
  ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 เรื่องมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอ และมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยรับมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับโฆษณาบนทางสาธารณะพิจารณาดำเนินการ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการและแจ้งหมายงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
  ดังนั้น  เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง  จึงได้กำหนดช่องทางในการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง  เพื่อให้ประชาชนแจ้งเบาะแส  ตามช่องทาง ดังนี้
   1.แจ้งเบาะแสด้วยตัวเองในวันและเวลาราชการ ได้ที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง
   2.แจ้งเบาะแสผ่านทางไปรษณีย์ ส่งมาที่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง เลขที่ 9  หมู่ที่ 3  ตำบลไกรกลาง  อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย  64170
   3.แจ้งเบาะแสผ่านทางโทรศัพท์/โทรสาร  สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล                            ไกรกลาง  ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์  0 5565 5887 ต่อ 208
   4.แจ้งเบาะแสผ่านทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง  https://www.kraiklang.go.th/
หัวข้อ  “ร้องเรียนร้องทุกข์”
   5.แจ้งเบาะแสผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ (Facebook)องค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 มิ.ย. 2564 เวลา 10.33 น. โดย คุณ ไชโย อินเชื้อ

ผู้เข้าชม 147 ท่าน