หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการ อบต.ไกรกลาง
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง
วิสัยทัศน์
'' พัฒนาคน
ส่งเสริมอาชีพ
สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ''
วัดศรีเมือง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลไกรกลาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไกรกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง
อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
Kraiklang Subdistrict
Administrative Organization
1
2
3
4
5

 
สายตรงนายก
055-655-887
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  21 ม.ค. 2563 2
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2563 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ (อพ.สธ) หลักสูตรการบริหารและการจัดการงานที่ 1 งานที่ 2 และงานที่ 3 องค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง ได้อนุญาตให้ขาราชการในสังกัดเข้าร่วมการฝึกอบรม ได้แก่ นางสาวเสาวนีย์ อ่ำยิ้ม ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน นางยุพิน ทับจาก ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ซึ่งหลักสูตรฯ ดังกล่าวได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้สามารถนำเนื้อหาสาระที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบ  14 ม.ค. 2563 8
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง  8 ม.ค. 2563 61
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  27 ธ.ค. 2562 28
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  23 ธ.ค. 2562 62
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง เรื่อง ประกาศรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  18 ธ.ค. 2562 62
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  2 ธ.ค. 2562 34
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง เรื่อง ประกาศการใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพิ่มเติมฉบับที่ ๑  26 พ.ย. 2562 47
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง เรื่อง ประกาศแก้ไขแบบบัญชีโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)แก้ไขครั้งที่ ๔/๒๕๖๒  26 พ.ย. 2562 63
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติหน้าที่ราชการของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๓  26 พ.ย. 2562 42
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 50