หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการ อบต.ไกรกลาง
นายดอกรัก ส้มซ่า
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง
วิสัยทัศน์
'' พัฒนาคน
ส่งเสริมอาชีพ
สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ''
วัดศรีเมือง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลไกรกลาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไกรกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง
อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
Kraiklang Subdistrict
Administrative Organization
1
2
3
4
5

 
สายตรงนายก
055-655-887
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง ที่ ๑๓๔๑/๒๕๖๓ เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 16 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 45  
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง [ 27 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 104  
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง ที่ ๙๓๕/๒๕๖๓ เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก [ 4 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 29  
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง เรื่อง ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ [ 19 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 26  
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง ที่ ๕๔๙/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทำงานเพื่อรองรับการประเมินประสิทธิภาพ อปท. (LPA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ [ 23 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 45  
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง ที่ 418/2563 เรื่อง ปรับปรุงการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 22 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 129  
 
คำสั่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานครู อบต. ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 [ 8 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 100  
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง ที่ 769/2562เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง [ 22 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 279  
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 17