หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการ อบต.ไกรกลาง
นางอสุนี ชามั่ง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง
วิสัยทัศน์
'' พัฒนาคน
ส่งเสริมอาชีพ
สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ''
วัดศรีเมือง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลไกรกลาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไกรกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง
อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
Kraiklang Subdistrict
Administrative Organization
1
2
3
4
5

 
สายตรงนายก
055-655-887
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร [ 26 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 87  
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง ที่ 517/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงาน พิจารณา ตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไขงบประมาณในชั้นต้น ขององค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง [ 18 มิ.ย. 2561 ]  อ่าน : 139  
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง ที่ ๕๕ / ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกการประกวดบทความเพื่อป้องกันการทุจริต หัวข้อ “มุมมองการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทย” [ 23 ม.ค. 2561 ]  อ่าน : 86  
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง ที่ ๗๐๕/๒๕๕๙ เรื่องมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน [ 24 มิ.ย. 2560 ]  อ่าน : 106  
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง ที่ 54/๒๕๕9 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการจัดการองค์ความรู้ในองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง (Khowledge Management : KM) [ 24 มิ.ย. 2560 ]  อ่าน : 134  
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง ที่ ๙๙๐/๒๕๕๘ เรื่อง การมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง [ 22 มิ.ย. 2560 ]  อ่าน : 101  
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง ที่ 288/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงาน พิจารณา ตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไขงบประมาณในชั้นต้น ขององค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง [ 18 พ.ค. 2560 ]  อ่าน : 112  
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง ที่ 37/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง [ 27 ม.ค. 2560 ]  อ่าน : 484  
 
   1      2     (3)     4      5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 17