หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการ อบต.ไกรกลาง
นางอสุนี ชามั่ง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง
วิสัยทัศน์
'' พัฒนาคน
ส่งเสริมอาชีพ
สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ''
วัดศรีเมือง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลไกรกลาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไกรกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง
อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
Kraiklang Subdistrict
Administrative Organization
1
2
3
4
5

 
สายตรงนายก
055-655-887
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คำสั่งองค์การบริหารส่นตำบลไกรกลาง ที่ ๗๕๙/๒๕๕๙ เรื่อง แต่ตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข [ 20 ต.ค. 2559 ]  อ่าน : 98  
 
คำสั่งองค์การบริหารส่นตำบลไกรกลาง ที่ ๗๕๘/๒๕๕๙ เรื่อง แต่ตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 20 ต.ค. 2559 ]  อ่าน : 102  
 
คำสั่งองค์การบริหารส่นตำบลไกรกลาง ที่ ๗๕๗/๒๕๕๙ เรื่อง แต่ตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง [ 20 ต.ค. 2559 ]  อ่าน : 100  
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง ที่ ๗๕๖/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง [ 20 ต.ค. 2559 ]  อ่าน : 93  
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง ที่ 1014 / ๒๕๕7 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการดำเนินกิจกรรม 5 ส [ 9 มิ.ย. 2559 ]  อ่าน : 96  
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง ที่ 374/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงาน พิจารณา ตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไขงบประมาณในชั้นต้นขององค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง [ 8 มิ.ย. 2559 ]  อ่าน : 112  
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง ที่ 208/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง [ 16 มี.ค. 2559 ]  อ่าน : 110  
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง ที่ 209/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน และคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 16 มี.ค. 2559 ]  อ่าน : 94  
 
   1      2      3     (4)     5      6      7      8     ....หน้าสุดท้าย >> 17