หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมืนคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานขององค์การบริการส่วนตำบลไกรกลาง ในปี พ.ศ.๒๕๖๓ [ 22 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส่ สุโขทัยใสสะอาด ๒๕๖๔ [ 20 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 7  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน [ 11 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 51  
 
แนวทางการปฏิบัติงานการปฏิบัติตามประกาศคุณธรรมและจริยธรรม [ 7 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง [ 7 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
ประกาศการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 6 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
ประกาศมาตรการ กลไกในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน [ 6 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 6 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
ประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 6 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
ประกาศมาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบ หรือได้รับแจ้ง หรือรับทราบ การทุจริต หรือกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง [ 6 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
  (1)     2