หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
การจัดการองค์ความรู้ KM
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการเข้าร่วมอบรมตามโครงการอบรมหลักสูตร หลักสูตรการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการท้องถิ่น และครู อปท.ปี ๕๖๔ การตั้งส่วนราชการของ อบจ.เทศบาล และอบต.(ใหม่) หลักเกณฑ์การได้รับค่าตอบแทนและเงินเพิ่มสำหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ใหม่) [ 30 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
รายงานผลการอบรมหลักสูตร การรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย ทั้งกรณีปกติและกรณีหน่วยตรวจชี้ข้อมูลความผิด [ 30 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
รายงานผลการโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน การวิเคราะห์ ความเสี่ยงเพื่อจัดทำรายงานประเมินผลควบคุมภาย และการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง [ 15 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสุตร เทคนิคการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๐ ให้สอดคล้องกับระบบ eMENSCR [ 12 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสุตร เทคนิคการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๐ ให้สอดคล้องกับระบบ eMENSCR [ 12 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 18  
 
คู่มือการดำเนินงาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๒ พ.ส. ๒๕๖๓ [ 28 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
รายงานผลการเข้าร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง [ 25 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 3  
 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการอบรมส่งเสริมมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม [ 4 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการอบรมวินัยเบื้องต้น [ 3 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ [ 5 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
  (1)     2