หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
การจัดการองค์ความรู้ KM
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการเข้าร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง [ 25 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการอบรมส่งเสริมมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม [ 4 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการอบรมวินัยเบื้องต้น [ 3 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ [ 5 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรอกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๔๙ [ 5 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ [แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓] [ 5 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
กระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วงนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๑ [ 4 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๗ พ.ศ.๒๕๖๒ [ 4 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องภิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) ดพ.ศ.๒๕๖๑ [ 4 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔) [ 4 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
  (1)     2