หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการ อบต.ไกรกลาง
นายดอกรัก ส้มซ่า
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง
วิสัยทัศน์
'' พัฒนาคน
ส่งเสริมอาชีพ
สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ''
วัดศรีเมือง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลไกรกลาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไกรกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง
อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
Kraiklang Subdistrict
Administrative Organization
1
2
3
4
5

 
สายตรงนายก
084-594-4452
 
 
  สภาพสังคม อยู่กันอย่างพอเพียง เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ประกอบอาชีพทำไร่ - ทำนา และเลี้ยงสัตว์ มีศาสนาเป็นศูนย์กลางยึดเหนี่ยวจิตใจ ของคนในชุมชน
 

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน 60 คน สามารถปฏิบัติงานได้จริง จำนวน 15 คน

ผู้รักษาความสงบ มีจำนวน 2 คน
   
องค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลางมีวัดอยู่ในเขตพื้นที่ จำนวน 4 แห่ง ประกอบด้วย

วัดดอนประดู่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 2

วัดดอนสัก ตั้งอยู่หมู่ที่ 3

วัดศรีเมือง ตั้งอยู่หมู่ที่ 4

วัดคัมภีร์วนาราม ตั้งอยู่หมู่ที่ 5
 

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล จำนวน 2 แห่ง ประกอบด้วย
  - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลไกรกลาง ตั้งอยู่หมู่ที่ 3
  - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนบ้านหนองหลอด ตั้งอยู่หมู่ที่ 7

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จำนวน 112 คน

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ 100 %
   
สถานศึกษาในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลไกรกลาง
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 แห่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลาง หมู่ที่ 2

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนสัก หมู่ที่ 3

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีเมือง หมู่ที่ 4

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าสัก หมู่ที่ 5
  ระดับประถมศึกษา จำนวน 3 แห่ง

โรงเรียนวัดดอนสักมิตรภาพที่ 231 หมู่ที่ 3

โรงเรียนวัดศรีเมือง หมู่ที่ 4

โรงเรียนบ้านป่าสัก หมู่ที่ 5
  ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา หมู่ที่ 4
  การศึกษานอกระบบ จำนวน 1 แห่ง

กศน.ตำบลไกรกลาง หมู่ที่ 3