หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการ อบต.ไกรกลาง
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง
วิสัยทัศน์
'' พัฒนาคน
ส่งเสริมอาชีพ
สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ''
วัดศรีเมือง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลไกรกลาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไกรกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง
อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
Kraiklang Subdistrict
Administrative Organization
1
2
3
4
5
หัวหน้าส่วนราชการ
 
สายตรงนายก
055-655-887
 


นายทิวากรณ์ พันธ์ธัญกิจ
รองปลัด อบต.รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นายทิวากรณ์ พันธ์ธัญกิจ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวชนาทิพย์ ขำพงศ์
หัวหน้าสำนักปลัด


นางอนัญญา สุทธิวรรณา
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชีรักษา
ราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง


นายดอกรัก ส้มซ่า
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายทิวากรณ์ พันธ์ธัญกิจ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน ผอ.การกองการศึกษา ฯ


นายทิวากรณ์ พันธ์ธัญกิจ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน ผอ.กองสาธารณสุขฯ


นางสาวพรทิพย์ ไกรกิจราษฎร์
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
รักษาราชการแทน ผอ.กองสวัสการและสังคม