หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการ อบต.ไกรกลาง
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง
วิสัยทัศน์
'' พัฒนาคน
ส่งเสริมอาชีพ
สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ''
วัดศรีเมือง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลไกรกลาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไกรกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง
อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
Kraiklang Subdistrict
Administrative Organization
1
2
3
4
5

 
สายตรงนายก
055-655-887
 


นายทิวากรณ์ พันธ์ธัญกิจ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นายทิวากรณ์ พันธ์ธัญกิจ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 


นางสาวชนาทิพย์ ขำพงศ์
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวเธียรธีรา พิทยะวรนันท์
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป


.
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน


นางนงเยาว์ กาญจนจินดาพล
หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา


นางวัชรา เทพทอง
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการเกษตร


นางสาวจารุวรรรณ กัมพูสายะรัตน
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางยุพิน ทับจาก
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ