หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการ อบต.ไกรกลาง
นายดอกรัก ส้มซ่า
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง
วิสัยทัศน์
'' พัฒนาคน
ส่งเสริมอาชีพ
สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ''
วัดศรีเมือง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลไกรกลาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไกรกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง
อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
Kraiklang Subdistrict
Administrative Organization
1
2
3
4
5

 
สายตรงนายก
084-594-4452
 


นายดอกรัก ส้มซ่า
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
084-5944452


- ว่าง -
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 


-ว่าง-
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวเธียรธีรา พิทยะวรนันท์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
061-7982504


.
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน


นางนงเยาว์ กาญจนจินดาพล
หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา
088-9259643


นางวัชรา เทพทอง
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการเกษตร
081-9715009


นางจารุวรรรณ บวมมี
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
084-6889697


นางยุพิน ทับจาก
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
080-4746553