หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการ อบต.ไกรกลาง
นางอสุนี ชามั่ง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง
วิสัยทัศน์
'' พัฒนาคน
ส่งเสริมอาชีพ
สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ''
วัดศรีเมือง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลไกรกลาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไกรกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง
อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
Kraiklang Subdistrict
Administrative Organization
1
2
3
4
5

 
สายตรงนายก
055-655-887
 


นางอสุนี ชามั่ง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


- ว่าง -
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 


นายบรรจบ สุตะนนท์
หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัวสดิการสังคม


นายบรรจบ สุตะนนท์
หัวหน้าฝ่ายสังคมสงห์เคราะห์


นางกมลชนก กิตติคุณตระกูล
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน


นางสาววิไลวรรณ สังข์จันทร์
ผช.จพง.พัฒนาชุมชน


นางเรณู บัวเผื่อน
ผช.จพง.ธุรการ


นายอภิชาติ อ่ำยิ้ม
คนงานทั่วไป