หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการ อบต.ไกรกลาง
นายอัมพร ฉันทรัตน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง
วิสัยทัศน์
'' พัฒนาคน
ส่งเสริมอาชีพ
สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ''
วัดศรีเมือง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลไกรกลาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไกรกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง
อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
Kraiklang Subdistrict
Administrative Organization
1
2
3
4
5

 
สายตรงนายก
089-563-8836
 
 
     
 
“พัฒนาคน ส่งเสริมอาชีพ สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง”
 
 
     
 
ด้านความมั่นคงของสังคม
 
ด้านเศรษฐกิจ
 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 
ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต
 
ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
ด้านบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 
 
     
 
รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน
 
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ การประกอบอาชีพ และแก้ไขปัญหาความยากจน
 
พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ปัญหาภัยแล้ง การเกิดอุทกภัย ระบบน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตร
 
พัฒนาครอบครัวและสังคมให้มีความอบอุ่นและปกป้องคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
 
ส่งเสริมการศึกษา กีฬานันทนาการและศาสนาประเพณีวัฒนธรรม
 
แก้ไขและลดปัญหาสิ่งแวดล้อมในตำบล
 
การบริหารงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 
 
     
 
จำนวนประชาชนที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 
จำนวนประชาชนที่มีอาชีพและมีรายได้เสริม
 
ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการแก้ไขปัญหาระบบโครงสร้างพื้นฐานระบบน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตร
 
ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและการเกิดอุทกภัย
 
ระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น
 
ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการส่งเสริมการศึกษา กีฬานันทนาการ และศาสนาประเพณีวัฒนธรรม
 
จำนวนปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการแก้ไข
 
ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 
 
     
 
การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน
 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริม
 
การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานทั้ง แก้ไขปัญหาภัยแล้งและการเกิดอุทกภัย พัฒนาระบบน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตร
 
การพัฒนาครอบครัวและสังคมให้มีความอบอุ่นทุกกลุ่มเป้าหมาย
 
การส่งเสริมการศึกษา การกีฬา นันทนาการ อนุรักษ์สร้างคุณค่าทางศาสนาประเพณีวัฒนธรรม
 
การแก้ไขและลดปัญหาสิ่งแวดล้อมในตำบล
 
การบริหารงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 
 
     
 
ส่งเสริมการเทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์
 
พัฒนาการป้องกันปัญหายาเสพติด
 
ส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของครอบครัวและสังคม
 
ส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน
 
พัฒนาระบบการจัดเก็บภาษีการคลังและงบประมาณ
 
ส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน
 
ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการสร้างงานสร้างอาชีพและเข้าถึงแหล่งเงินทุน
 
ส่งเสริมการทำเกษตรยั่งยืนครบวงจร
 
เสริมสร้างการดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 
ส่งเสริมการเข้าถึงและพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร
 
พัฒนาถนน ทางเท้า รางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ
 
พัฒนาระบบประปา ระบบไฟฟ้า และอาคารสถานที่
 
ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร
 
ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต และการดูแลสุขภาพ การบริการสุขภาพ การสร้างสุขภาพของประชาชน
 
ส่งเสริมและสงเคราะห์ชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
 
ส่งเสริมการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
 
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการศึกษา
 
ส่งเสริมการศึกษา กีฬา นันทนาการ และการออกกำลังกาย
 
อนุรักษ์ สร้างคุณค่าทางศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณี
 
พัฒนาส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
พัฒนาการจัดการขยะมูลฝอยและน้ำเสีย
 
ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานของ อบต.
 
ส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพบุคลากร ให้ปฏิบัติงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
 
ส่งเสริมระบบการบริหารจัดการให้โปร่งใส ตรวจสอบได้
 
 
     
 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) คือ พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจของชุมชนให้เข้มแข็ง