หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

 
 
 
     
 
“พัฒนาคน ส่งเสริมอาชีพ สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง”
 
 
     
 
ด้านความมั่นคงของสังคม
 
ด้านเศรษฐกิจ
 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 
ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต
 
ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
ด้านบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 
 
     
 
รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน
 
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ การประกอบอาชีพ และแก้ไขปัญหาความยากจน
 
พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ปัญหาภัยแล้ง การเกิดอุทกภัย ระบบน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตร
 
พัฒนาครอบครัวและสังคมให้มีความอบอุ่นและปกป้องคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
 
ส่งเสริมการศึกษา กีฬานันทนาการและศาสนาประเพณีวัฒนธรรม
 
แก้ไขและลดปัญหาสิ่งแวดล้อมในตำบล
 
การบริหารงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 
 
     
 
จำนวนประชาชนที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 
จำนวนประชาชนที่มีอาชีพและมีรายได้เสริม
 
ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการแก้ไขปัญหาระบบโครงสร้างพื้นฐานระบบน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตร
 
ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและการเกิดอุทกภัย
 
ระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น
 
ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการส่งเสริมการศึกษา กีฬานันทนาการ และศาสนาประเพณีวัฒนธรรม
 
จำนวนปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการแก้ไข
 
ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 
 
     
 
การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน
 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริม
 
การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานทั้ง แก้ไขปัญหาภัยแล้งและการเกิดอุทกภัย พัฒนาระบบน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตร
 
การพัฒนาครอบครัวและสังคมให้มีความอบอุ่นทุกกลุ่มเป้าหมาย
 
การส่งเสริมการศึกษา การกีฬา นันทนาการ อนุรักษ์สร้างคุณค่าทางศาสนาประเพณีวัฒนธรรม
 
การแก้ไขและลดปัญหาสิ่งแวดล้อมในตำบล
 
การบริหารงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 
 
     
 
ส่งเสริมการเทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์
 
พัฒนาการป้องกันปัญหายาเสพติด
 
ส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของครอบครัวและสังคม
 
ส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน
 
พัฒนาระบบการจัดเก็บภาษีการคลังและงบประมาณ
 
ส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน
 
ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการสร้างงานสร้างอาชีพและเข้าถึงแหล่งเงินทุน
 
ส่งเสริมการทำเกษตรยั่งยืนครบวงจร
 
เสริมสร้างการดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 
ส่งเสริมการเข้าถึงและพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร
 
พัฒนาถนน ทางเท้า รางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ
 
พัฒนาระบบประปา ระบบไฟฟ้า และอาคารสถานที่
 
ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร
 
ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต และการดูแลสุขภาพ การบริการสุขภาพ การสร้างสุขภาพของประชาชน
 
ส่งเสริมและสงเคราะห์ชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
 
ส่งเสริมการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
 
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการศึกษา
 
ส่งเสริมการศึกษา กีฬา นันทนาการ และการออกกำลังกาย
 
อนุรักษ์ สร้างคุณค่าทางศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณี
 
พัฒนาส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
พัฒนาการจัดการขยะมูลฝอยและน้ำเสีย
 
ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานของ อบต.
 
ส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพบุคลากร ให้ปฏิบัติงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
 
ส่งเสริมระบบการบริหารจัดการให้โปร่งใส ตรวจสอบได้
 
 
     
 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) คือ พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจของชุมชนให้เข้มแข็ง