หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการ อบต.ไกรกลาง
นายดอกรัก ส้มซ่า
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง
วิสัยทัศน์
'' พัฒนาคน
ส่งเสริมอาชีพ
สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ''
วัดศรีเมือง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลไกรกลาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไกรกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง
อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
Kraiklang Subdistrict
Administrative Organization
1
2
3
4
5

 
สายตรงนายก
084-594-4452
 
   
  ไฟฟ้าสาธารณะ ได้ติดตั้งไปแล้ว จำนวน 365 โคม ยังไม่ครอบคลุมถนนที่เป็นจุดเสี่ยงซึ่งจะเกิด ปัญหาต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จำแนกเป็นหมู่บ้านที่ได้ดำเนินการไปแล้วและ มีบางหมู่บ้านที่แผงโซล่าเซลล์
 
 
 
  มีระบบประปาหมู่บ้านสำหรับให้บริการ ประชาชน จำนวน 11 แห่ง ซึ่งตำบลไกรกลางมีประชากร จำนวน 1,283 ครัวเรือน มีน้ำประปาใช้ครบทุกครัวเรือน แต่ในช่วงฤดูแล้งปริมาณน้ำมีจำนวนลดลง ทำให้น้ำประปา ไม่เพียงพอต่อความต้องการ ซึ่งแต่ละหมู่บ้านมีจำนวนประปา

ธนาคารเพื่อการเกษตร จำนวน 1 แห่ง